Click for more products.
No produts were found.

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK 

1. Gebruiksvoorwaarden 

De site

 

www.pbm-platform.com (hierna de "Website") wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het PBM-platform, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in België, Ans, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de nummer

BE 0449651913

 "Het PBM-platform".

Het PBM-platform kan deze overeenkomst met betrekking tot uw toekomstige gebruik van de Website op elk willekeurig moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u of enige persoon en zonder aansprakelijkheid, willekeurig wijzigen, aanvullen of wijzigen. niet verloofd zijn. U mag deze Overeenkomst op geen enkele manier wijzigen, aanvullen of wijzigen.

Deze overeenkomst regelt het gebruik van de website, evenals de inhoud, informatie en diensten op deze site. Het uitsluit of beperkt de verantwoordelijkheid van het PBM-platform en andere personen en bevat andere belangrijke bepalingen die moeten worden gelezen.

Wanneer u de website gebruikt, reguleert deze conventie zoals deze op dat moment wordt gebruikt. Daarom moet u bij het gebruik van de website de datum van deze overeenkomst controleren (die bovenaan verschijnt).

 

2. Uw acceptatie van deze overeenkomst

 

Deze overeenkomst is tussen u en alle mensen die u vertegenwoordigt (en wanneer de term persoon in deze overeenkomst wordt gebruikt, verwijst naar alle soorten natuurlijke en rechtspersonen) en het PBM-platform en regelt uw gebruik van de Website, evenals inhoud, informatie en diensten die op de Website verschijnen.

Wanneer u de Website gebruikt, gaat u akkoord met deze Overeenkomst en de toestemming van alle personen die u vertegenwoordigt zonder beperking of kwalificatie en verklaart u en garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst te accepteren. voor jezelf en voor alle mensen die je vertegenwoordigt. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst of als u niet bevoegd bent om akkoord te gaan met deze overeenkomst, mag u de website niet gebruiken.

 

3. Algemene bepalingen

 

U mag de Website en al zijn inhoud niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, verzenden, distribueren of gebruiken voor het maken van afgeleide werken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het PBM-platform, behalve dat het PBM-platform u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht verleent om de pagina's van de Website alleen op uw computer te openen en weer te geven en voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze Website. Dit recht wordt aan u verleend op voorwaarde dat u de inhoud die wordt weergegeven op de Website niet wijzigt, dat u alle kennisgevingen van copyright-, handelsmerk- en andere eigendomskennisgevingen intact houdt en dat u alle bepalingen en opmerkingen accepteert verbonden aan deze inhoud, tenzij anders aangegeven op de Website. Niettegenstaande het bovenstaande zijn alle software en andere materialen die beschikbaar zijn voor download, toegankelijk of bruikbaar vanaf de website en met hun eigen bepalingen, onderworpen aan de genoemde bepalingen.

In geval van niet-naleving van de voorwaarden die op de Website worden vermeld, kan het PBM-platform de aan u verleende rechten automatisch beëindigen, zonder kennisgeving; je moet alle kopieën van gedownloade items die je bezit of beheert onmiddellijk vernietigen. Met uitzondering van de beperkte rechten van de voorgaande alinea verleent het PBM-platform u geen rechten, expliciet of impliciet, of licenties in de context van octrooien, handelsmerken, auteursrechten en alle andere vormen van intellectueel eigendom. U mag de inhoud van de website niet spiegelen op een andere website of op een ander medium.

 

4. Specifieke beschermingsbepalingen

 

Het PBM-platform garandeert niet de juistheid, het niveau van update of volledigheid van de informatie op deze Website, die technische onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten. Het PBM-platform aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het updaten van deze site en het verzekeren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die daar kan worden geplaatst. Dienovereenkomstig moet u de juistheid en volledigheid van alle geposte informatie verzekeren alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot de diensten, producten of andere onderwerpen die op de Website worden beschreven.

Het PBM-platform garandeert niet dat alle gemelde incidenten zullen worden opgelost, zelfs als het ervoor kiest informatie te verstrekken voor dit doel.

 

5. Links naar sites van derden

 

In sommige secties bevat de website hyperlinks naar inhoud van derden of websites beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of juistheid van deze inhoud of deze websites. We kunnen ook niet worden beschouwd als het goedkeuren, publiceren of autoriseren van deze websites of deze inhoud. Dientengevolge zijn de exploitanten van deze sites als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij op hun site te koop aanbieden, met name op het gebied van consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsregulering, enz. .

 

6. Ontheffing, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, ontheffingen en vrijwaringen

 

Het PBM-platform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van de Website. Met dit in gedachten zijn de volgende bepalingen van toepassing op uw gebruik van de site:

 

6.1 Ontheffing

 

Het gebruik van de site is op eigen risico. De site is samengesteld op basis van 'if' en 'indien beschikbaar', dat wil zeggen bruikbaar binnen de grenzen van de toegankelijkheid ervan en zonder enige vorm van garantie van interpretatie of werking, impliciet of expliciet. Dit omvat, zonder beperking, interpretaties, garanties of voorwaarden met betrekking tot de titel van een functie, de legitimiteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid. Het PBM-platform en zijn leveranciers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor al deze elementen, in de ruimste zin zoals wettelijk is toegestaan. Geen interpretatie, garantie of voorwaarde als gevolg van een transactie, service of commerciële toepassing is toegestaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen, configureren en onderhouden van computerhardware, hardware en software, telefoondiensten en andere apparatuur en diensten die nodig zijn voor uw gebruik van de site.

Het internet is geen veilig medium en kan onderhevig zijn aan onderbrekingen en verstoringen, toevallige of opzettelijke inbreuken op de beveiliging en vertrouwelijkheid. Het gebruik van de site kan worden verstoord door vele factoren buiten de controle van het PBM-platform. De werking van het netwerk is niet permanent en wordt onderbroken, beveiligd of vertrouwelijk.Het PBM-platform kan niet verantwoordelijk worden gehouden door u of een andere persoon voor enig verlies of enige schade die u of een andere persoon oploopt als gevolg van een fout of een weigering om op te treden op het PBM-platform of een tekortkoming. of vertraging in het deel van het PBM-platform bij de ontvangst, toegang, verwerking of acceptatie van communicatie die via de website of e-mail naar het PBM-platform wordt verzonden of voor verlies of beschadiging van aard, als gevolg van een operationele fout, storing, onderbreking, wijziging, wijziging of annulering van de site of e-maildiensten.

Zonder beperking van al het voorgaande accepteert het PBM Platform geen enkele interpretatie, garantie of voorwaarde met betrekking tot het volgende: a) de compatibiliteit van de site met uw computer, gerelateerde apparatuur en software; (b) de toegankelijkheid van de site en de continue werking ervan zonder onderbreking, vrij van fouten en zonder de verplichting om dergelijke fouten te corrigeren; c) de bekwaamheid van de site om op uw verzoek te reageren; d) de juistheid, volledigheid, toegankelijkheid en tijdigheid van de informatie op de site of afgeleid van de site; e) het verkrijgen van gedeeltelijke of volledige resultaten na het gebruik van de site; f) het gebruik van de site, inclusief het zoeken naar en downloaden van informatie, vrij van virussen, “Trojan horses", "Worms" of enig ander destructief of ontwrichtend element; of (g) het gebruik van de site heeft geen invloed op de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een persoon. Het PBM-platform wijst alle aansprakelijkheid af voor al deze elementen, op de breedste manier toegestaan ​​door de wet.

 

6.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

 

Het PBM-platform (behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag) is in geen geval aansprakelijk voor u of een andere persoon voor enig verlies van gebruik, productieverlies of inkomstenderving. of winst (al dan niet verwacht), verlies van markt, economisch verlies, speciaal of incidenteel verlies, direct of indirect, of schade, of financiële schade, hetzij voor contracten, schade, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of acties vallen onder enige theorie of wet van billijkheid, voortkomend uit, gerelateerd aan of gerelateerd aan het gebruik van de Site, door u of door een andere persoon, niettegenstaande enige vorm van nalatigheid of andere fout of onheil aan de kant van PBM-platform of leveranciers, en ondanks het feit dat het PBM-platform is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en verliezen namens u of namens een andere persoon.

 

6.3 Vrijstellingen

 

U verleent permanent toestemming aan iedereen die deel uitmaakt van het PBM-platform, evenals hun franchisenemers, partners, agenten, directeuren, leidinggevenden, werknemers, informatie- en serviceproviders, leveranciers, onderaannemers, uitgevers. of respectieve licentiehouders en alle gerelateerde, geassocieerde of geallieerde personen, van rechten, vorderingen, claims, claims, gronden, rechtsvormen, aansprakelijkheden, plichten, vergoedingen, kosten en terugbetalingen van elke soort en manier, gerelateerd aan elk feit, bekend of onbekend, bestaande nu of in de toekomst, voortvloeiend uit, gerelateerd aan en gerelateerd aan uw gebruik van de Site.

6.4 Bevestiging

 

 

U stemt ermee in om alle personen die tot het PBM-platform en haar leveranciers behoren, alsook hun franchisenemers, partners, agenten, directeuren, leidinggevenden, werknemers, informatie- en dienstverleners, leveranciers en onderaannemers vrij te spreken, te verdedigen en vrij te pleiten. , de respectieve uitgevende instellingen of licentiehouders, en alle gerelateerde, geassocieerde of geallieerde personen (gezamenlijk aangeduid als de "Gevrijwaarde Partijen"), en om hen te ontslaan van alle aansprakelijkheden, uitgaven en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot kosten en vergoedingen. rechtvaardigheid, de verantwoordelijkheid van de vrijgesproken partijen voor elke klacht of verzoek die voortvloeit uit, betrekking heeft op en verband houdt met uw gebruik van de website of uw schending van deze overeenkomst. U zult op verzoek van de vrijgesproken partijen zoveel mogelijk assistentie en medewerking verlenen om hen vrij te stellen van elke klacht of verzoek. Het advies en de informatie die schriftelijk of mondeling wordt verstrekt door het PBM-platform en zijn leveranciers en hun respectievelijke vertegenwoordigers mogen geen aanleiding geven tot enige interpretatie, verzekering of voorwaarde of wijziging of wijziging van deze overeenkomst, inclusief vrijstellingen, uitsluitingen van aansprakelijkheid, beperkingen van aansprakelijkheid, vrijstellingen en vrijstellingen waarnaar hierboven wordt verwezen. Het verstrekte advies en de verstrekte informatie kan niet als bindend worden beschouwd.

 

7. Eigendom en toegestaan ​​gebruik van de site

 

 

De website en al zijn informatie (tekst, grafisch, video en audio), afbeeldingen, pictogrammen, software, ontwerpen, toepassingen, tabellen, modellen, gegevens en elk ander materiaal dat beschikbaar is op of via de site zijn het eigendom PBM-platform, zijn leveranciers en anderen, en worden in België beschermd door de regelgeving inzake handelsmerken, auteursrechten en alle andere wetten. Het gebruik van de site impliceert niet de overdracht van eigendom of andere rechten op de site of de inhoud ervan.

De Website mag alleen worden gebruikt zoals expliciet beschreven in deze Overeenkomst. Afhankelijk van de mogelijkheid voor het PBM-platform om deze praktijken in geval van misbruik te beëindigen, kan de website worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, verzonden, verzonden, gewijzigd, geïndexeerd, gecatalogiseerd, geïmiteerd en gedistribueerd vanuit op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, inclusief via sociale netwerken.

De Website mag alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. De website kan alleen worden geopend en gebruikt met behulp van SSL-compatibele browsersoftware die commercieel verkrijgbaar is.

 

8. Duur van deze overeenkomst en de site

 

 

Als u een bepaling van deze Overeenkomst overtreedt, mag u de Website niet langer gebruiken.

Het PBM-platform kan op elk moment om welke reden dan ook en willekeurig: a) de site of een deel ervan wijzigen, verwijderen of beëindigen, tijdelijk of permanent; (b) uw toestemming voor toegang tot of gebruik van de Site geheel of gedeeltelijk te verminderen, op te schorten of te beëindigen, alles zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of een andere persoon, ongeacht of deze overeenkomst Uw toestemming voor toegang tot of gebruik van de site is verlopen voor u of voor een andere persoon die u vertegenwoordigt, of voor het PBM-platform. In dit geval; a) deze overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen het PBM-platform en enige andere persoon die u vertegenwoordigt blijft bindend en bindend voor u en elke andere persoon die u vertegenwoordigt, hoofdelijk en gezamenlijk, met betrekking tot uw toegang en gebruik verleden van de site, evenals elk item in verband, relatief of als gevolg van uw eerdere toegangen en gebruiken; en b) Het PBM-platform kan uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken en publiceren in overeenstemming met het privacybeleid van de site en periodieke wijzigingen.

 

9. Diversen

 

Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling geacht te zijn verwijderd uit de rest van de Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en het karakter van de Overeenkomst. van alle andere bepalingen van het verdrag.

Alle geschillen of geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van koophandel Neufchâteau. Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing.

Settings

Share

Menu